Nabídka správy

Vítáme Vás na internetové prezentaci společnosti Správa domů Zlín, s.r.o. a doufáme, že námi nabízené služby Vás zaujmou.

Proč firma Správa domů Zlín, spol. s r.o.?

 • Jsme společnost s dlouholetou zkušeností se správou nemovitostí a 25 letou praxí se správou společenství vlastníků
 • Budeme Vám důvěryhodným a spolehlivým partnerem
 • Hlavní prioritou je spokojenost klientů, přímé a otevřené jednání a jasná pravidla
 • Profesionální přístup s důrazem na kvalitu a odbornost
 • Vytváříme správu přímo na míru SVJ
 • Zajišťujeme výkon funkce statutárního orgánu - předsedy společenství vlastníků (plnění úkolů, které vyplývají ze stanov pro předsedu SVJ)
 • Máme uzavřenou rámcovou smlouvu na pojištění domů – více v sekci pojištění

Základní činnosti poskytované při správě domu:

Oblast účetní

 • vedení účetnictví v předepsané podobě pro Společenství vlastníků, zaúčtování všech účetních dokladů, zajištění jejich úhrad ve lhůtě splatnosti, kontrola bankovních výpisů, pokladních dokladů, interních dokladů, komunikace s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami
 • kontrola formální správnosti dodaných faktur od dodavatelů
 • zpracování podkladů pro vyúčtování daní za příslušné zdaňovací období
 • sledování termínů periodických plateb (pojištění domu, splátkových kalendářů apod.)
 • zajištění plateb v součinnosti se statutárním orgánem prostřednictvím internetového bankovnictví
 • dle dílčího požadavku zpracování podkladů a ekonomických přehledů pro banku poskytující úvěr na opravy domu
 • v případě pronájmu společných částí domu zpracujeme podklady pro daňové povinnosti vlastníků
 • jednou ročně zpracování účetní závěrky včetně příloh
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování podkladů pro DPP
 • vyúčtování daní ze závislé činnosti a vyúčtování daní podle zvláštní sazby vybírané srážkou

Oblast ekonomická, správní

 • zastupování při převzetí veškerých dokladů od stávajícího správce (na základě zplnomocnění)
 • vedení evidence vlastníků jednotek
 • vedení předpisu plateb, evidence příspěvků na správu domu a pozemku a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním jednotek
 • vystavování předpisu plateb jednotlivým vlastníkům
 • předepisování plateb a jejich změn na SIPO, komunikace s Českou poštou s.p.
 • zajištění vymáhání dlužných plateb a vedení přehledů neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro soudní vymáhání
 • zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a vyplacení případných přeplatků a nedoplatků za služby
 • dle dílčího požadavku výpočet úroků z prodlení platby předpisu
 • zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků  (presenční listiny apod.)
 • vypracování smluv na pronájem společných prostor v domě
 • příprava návrhu stanov, zapracování připomínek
 • zajištění notáře při schvalování změn ve stanovách dle NOZ (zákon 89/2012 Sb.)
 • vypracování podkladů pro zápis změn členů statutárního orgánu do rejstříku společenství vlastníků
 • vypracování elektronického formuláře - návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek včetně jeho podání na Krajský soud
 • průběžné informace o legislativních změnách týkajících se společenství vlastníků
 • účast na shromáždění SVJ na vyžádání statutárního orgánu

Oblast technická

 • převzetí objektu včetně technické dokumentace stávajících i nově zřizovaných SVJ
 • zajišťování smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (dodávka vody, tepla, elektrické energie, výtahů apod.) a případné ukončení smluv s těmito dodavateli
 • zajištění údržby a oprav společných částí domu
 • zajištění odečtů vodoměrů
 • informace o výměně poměrových vodoměrů dle vyhlášky a následné zajištění výměny těchto vodoměrů
 • zajištění pravidelné plošné deratizace v domě
 • zajištění odborných posouzení
 • zajištění odstranění havárií
 • sledování termínů a zajištění pravidelných revizí a kontrol v daných periodikách a následně zajištění odstranění revizních závad
 • zajištění cenových nabídek od dodavatelů dle žádostí statutárního orgánu
 • úzká spolupráce s výborem SVJ nebo předsedou společenství vlastníků
 • zajištění technického dozoru při realizaci a plánované údržby domu 
 • zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budovy ( PENB)
 • vyhotovování objednávek na schválené opravy a díla na žádost statutárního orgánu
 • informovanost vlastníků jednotek o prováděných opravách prostřednictvím e-mailu na vyžádání
 • prohlídky domů s návrhy na řešení zjištěných závad
 • evidence, zajištění a kontrola termínů a kvality provedených oprav, údržby nemovitosti
 • vyřizování reklamací
 • předkládání dalších návrhů spojených s provozem nemovitosti
 • vedení a uskladnění technické dokumentace
 • další služby dle Vašich individuálních požadavků např. zajištění úklidu společných prostor

Cena za správu

 • Za komplexní zajišťování správy účtujeme 120 - 260 Kč / jednotku za měsíc včetně DPH
 • Cena za jednotku je závislá na rozsahu služeb a počtu bytových /nebytových/ jednotek ve spravované nemovitosti

Máte zájem o správu nemovitostí, napište nám:

 *

 
 *

 *
 
 
 

 Změnit kód

Označením dáváte souhlas se zpracováním osobních a dalších poskytnutých údajů pouze za účelem plnění povinností v souvislosti se zajištěním správy domu a pozemku.  *